رسالت و اهداف


رسالت رشته مامایی:

1 - آموزش ماماهایی توانمند، متفکر، مدیر با قابلیتهای مهارتی جهت تقویت و توسعه سلامتی و رفاه مردم از طریق آموزش بهداشت و مراقبت از گروه های آسیب پذیر، پاسخ دهی موثر به نیازهای سلامتی مادران و کودکان، آموزش و ارائه راه حل برای مشکلات مامایی و بهداشت و همچنین تربیت دانش آموختگانی با توانمندی مدیریت و رهبری، تفکر انتقادی در راستای اداره و مراقبت علمی بیماران و مددجویان می باشد.

2 - تربیت دانش آموختگان توانمند در این رشتهکه بتوانند در بالاترین سطح استانداردهای حرفه ای ارائه خدمت کرده و رضایتمندی مراجعین و مددجویان را تامین نمایند و کسب درآمد نمایند.

3 - تربیت نیروی متخصص جهت به کارگیری در مناطق محروم و مرزی استان 

4 - در حوزه پژوهش انجام تحقیقات در جهت شناخت نیازهای آموزشی و بهداشتی و درمانی حامعه خصوصا مادران و کودکان و به دنبال آن بازنگری مداوم برنامه های آموزشی مامایی در این راستا و نیز بازخورد مناسب جهت بهینه سازی سیستم آموزشی کشور 

چشم انداز گروه مامایی:

چشم انداز گروه مامایی، ارتقا روز افزون استاندارهای خدمات مامایی و تربیت دانش آموختگان توانمند با اتکا به نقش های مراقبتی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، تشخیصی، پیشگیری و مدیریتی می باشد.

اهداف کلی آموزشی:

1 .ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان مامایی در زمینه سالمت زنان وکودکان و خانواده و آشنایی با فرهنگ های بومی

2 .بازنگری محتوای آموزشی و طرح درس های مرتبط با واحدهای آموزشی گروه مامایی

3 .بازنگری و ارتقاء شیوه های تدریس و ارزشیابی

4 .نیازسنجی آموزشی ماماهای شاغل وکارکنان مرتبط باحرفه مامایی و اجرای برنامه های آموزش مداوم

5 .توسعه توانمندیهای اعضای هیئت علمی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی وجهانی

6 .اجرای آموزش و ارزشیابی دانشجویان ودانش آموختگان حرفه مامایی براساس روشهای نوین آموزش وارزشیابی.

7 .تعیین حداقل های یادگیری در هر مقطع تحصیلی و بازنگری مداوم آنها

8 .ایجاد یادگیری طولانی مدت به منظور اطمینان از تربیت ماماهایی توانمند و پاسخگو در رفع نیارهای سلامتی جامعه

9 .برگزاری کارگاهها و وبینارهای ملی و بین المللی با سایر دانشگاهها

اهداف کلی بالینی:

1 .ارتقاء و بهبود مهارتهای بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت وضعف آنان

2 .ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان مامایی و استفاده از منتورشیپ

3 .ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار مختلف جامعه.

4 .آموزش مددجویان و خانواده ها در زمینه مسایل مرتبط با سلامت زنان و کودکان و خانواده

5 .هماهنگی آموزش های تئوری و بالینی و منطبق بر دستورالعمل های کشوری

6 .فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت یادگیری موثر مهارتهای بالینی در دانشجویان و استفاده از آزمون آسکی وتقویت انگیزه حرفه ای آنان

7 .شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی وبرنامه ریزی برای بهبود آموزش بالینی و رفع موانع

8 .ارزشیابی تکوینی و پایانی مهارت های بالینی دانشجویان با شیوه های مناسب و کارآمد تقویت آموزش بالینی

9 .تربیت نیروی کارامد در مدیریت و نظارت بر آموزش بالینی مامایی با تاکید بر زایمان طبیعی

اهداف کلی پژوهش:

1 .انجام فعالیتهای تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان در راستای ارتقای دانش مامایی به ویژه درحیطه مراقبت از زنان کودکان و خانواده.

2 .ایجاد توانمندی پژوهشی در دانشجویان و دانش آموختگان مامایی به منظور مشارکت و همکاری با نظام سلامت.

3 .روزآمد کردن اطلاعات ماماها از طریق پژوهش در حیطه های مختلف رشته مامایی

4 .بررسی و برآورد منابع حمایتی، علمی و مالی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی مشارکتی

5 .انجام تحقیقات مشترک و انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر با سایر دانشگاههای داخلی و خارجی

رسالت و اهداف.pdf

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۲۸۸ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۷۵ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۶۱۵ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۵۲۴۱ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۱۶۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۹۳۵ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۹۰۴ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...